Üldtutvustus

Oleme eelkõige äri- ja lepinguõigusele ning kohtuvaidlustele pühendunud advokaadibüroo. Pakume klientidele õigusabiteenust peamiselt allpool loetletud valdkondades. Juhul, kui Te ei leia Teid huvitavat valdkonda allolevast loetelust, siis palume pöörduda meie poole järelepärimisega Teid huvitavas valdkonnas õigusabi osutamise võimalikkuse kohta. Täpsema kogemuse ja referentside kohta küsi meilt e-posti teel.

Äriõigus

Pakume oma klientidele õigusabi konkreetseks majandustegevuseks sobiva organisatsiooni loomisel, selleks vajalike lepingute ettevalmistamisel, ettevõtete ostmisel ja müümisel, äriplaanide ja nende finantseerimisskeemide väljatöötamisel ja rahastamisallikate leidmisel. Oleme nõustanud edukalt mitmeid mahukaid ja keerulisi äriühingute omandamiste ning ümberstruktureerimiste projekte. Lisaks aitame läbi viia juhatuse ja nõukogu koosolekuid ning aktsionäride üldkoosolekuid. Korraldame Teie eest ja nimel asjaajamist notarite ja äriregistriga. Konsulteerime ja esindame kliente pankroti- ja saneerimismenetluses, samuti pakume abi võlgade või ettevõtte restruktureerimisel. Lisaks tegeleme igapäevaselt osanike vaheliste suhete reguleerimise ja vaidluste lahendamise ning juhtorganite vastutusega seonduvate küsimustega. Seejuures oleme omandanud oskuse teha efektiivselt koostööd teiste teenuseosutajatega (audiitorite, finantsnõustajate jne).

Võlaõigus

Võlasuhted tekivad peamiselt poolte vahel sõlmitavatest lepingutest, kuid võivad tekkida ka kahju õigusvastasest tekitamisest, alusetust rikastumisest jms. Igasuguste lepingute sõlmimisel võib iga tööetapp läbirääkimiste alustamisest kuni lepinguprojektide väljatöötamise ja viimistletud dokumendi koostamiseni olla otsustava tähtsusega lepingupoolte eesmärkide saavutamisel. Seatud eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline kaasata juba läbirääkimiste alustamise etapist jurist, kes jälgiks, et kõik juriidilised aspektid oleksid lepingus kajastatud Teie huvidest lähtuvalt. Pakume Teile õigusabiteenust võlaõiguslike lepingute koostamisel ning lepingutest ja teistest võlasuhetest tulenevate vaidlusküsimuste lahendamisel. Meil on olnud võimalus nõustada mahukaid müügi-, teenus-, töövõtu- ja turustuslepinguid ning töötada välja terviklikke e-kaubandusega seotud dokumentatsiooni.

Maksu- ja tolliõigus

Aitame kliente nii Eesti, Euroopa Liidu kui kolmandate riikide maksustamise küsimustes erinevates valdkondades. Esindame klienti nii maksuhalduri juures kui ka kohtus. Omame kogemust maksude planeerimise valdkonnas ja maksuhalduri erinevate otsuste vaidlustamisel. Oleme abiks maksude tasumise ajatamise taotlemisel ning maksuhalduriga läbirääkimiste pidamisel. Samuti koostame siduva eelotsuse taotlusi ja teostame maksuauditeid. Meie büroo töötaja on esindanud edukalt klienti Eestis esimeses siduva eelotsuse teemalises kohtuvaidluses ja saavutanud olulise pretsedendi tähendusega võidu Riigikohtus. Lisaks omame kogemusi juhtivtöötajatele maksusäästlike osalusoptsioonide välja töötamisel. Omame ulatuslikku kontaktide võrgustikku rahvusvahelise maksuplaneerimise teenuse osutamiseks ja suurt kogemust majandusliku tõlgendamise reegli kohaldamise praktikast. Meil on kogemused tolliõiguslike vaidluste pidamisel (samuti oleme koostanud siduva tariifiinformatsiooni taotlusi).

Kinnisvara- ja keskkonnaõigus

Nõustame oma kliente planeerimise, arenduse ning ehitusega seotud õigusküsimustes, sealhulgas kinnisvaraarenduse valdkonnas ja kinnisvaratehingutes. Korraldame Teie eest ja nimel asjaajamist notaritega. Meil on suur kogemus detaiplaneeringute menetluse nõustamises ja planeeringuvaidluste lahendamisel. Oleme esindanud nii kinnisvaraarendajaid kui ka kohalikke omavalitsusi suuremahuliste arenduste kokkulepete sõlmimisel ja neid puudutavates vaidlustes. Nõustame igapäevaselt kliente üürisuhetesse ja ehituslepingutesse puutuvates küsimustes ning tunneme kinnisvarasektorit. Samuti on meil suur kogemus kinnistutega seotud naabrusõigustega (nt servituudid) seotud tüliküsimuste lahendamisel. Peale selle oleme olnud kaasatud arvukatesse keskkonnaõiguse protsessidesse (sh keskkonnamõju strateegilise hindamise teemadesse) ja vaidlustesse ning meie büroo töötajad on saavutanud keskkonnaõiguses Riigikohtus võidukaid ning pretsedenti loovaid kohtulahendeid. Nõustame oma kliente kasutus- ja saastelubade taotlemisel ja teiste vajalike keskkonnaalaste dokumentide koostamisel. Lisaks on meil märkimisväärne kompetents metsandust puudutavates õigusküsimustes.

Intellektuaalne omand ja IT

Nõustame kliente patentide, kaubamärkide, autoriõiguse, andmekaitse, ärisaladuse jmt seotud küsimustes. Aitame intellektuaalse omandi määratlemisel, kaitsmisel, väärtuse suurendamisel ning säilitamisel. Abistame kliente vajalike lepingute (litsentsilepingud ja autorilepingud) koostamisel ning esindame kliente kohtus. Oleme edukalt kliente esindanud kaubamärgi vaidlustes ja nõustame igapäevaselt välismaa esitajaid esindavaid organisatsioone Eesti Esitajate Liidu juures. Lisaks on meil teadmine ja kogemus IT-valdkonna spetsiifilistest õigusprobleemidest ning tarkavara arenduse raames.

Finantsõigus

Oleme oma praktika jooksul nõustanud erinevaid krediidiasutusi erinevatel regulatiivsetel teemadel. Samuti oleme nõustanud finantseerimisasutusi nii järelevalve menetluses kui ka aidanud koostada erinevate finantsinstrumentide tüüptingimusi. Peale selle oleme koostanud õiguslikke arvamusi keerulistes finants- ning maksuõigust puudutavates küsimustes ja lahendanud tagatistega seotud teemasid. Oleme kokku puutunud ka innovatiivsete makselahenduste pakkujate ja ühisrahastusplatvormide ning e-raha (nt Bitcoini) teemadega.

Tööõigus

Nõustame nii tööandjaid kui ka töötajaid kõikides tööõigusalastes küsimustes. Pakume Teile tööõigusalaseid konsultatsioone ja töösuhetega seonduva dokumentatsiooni vormistamist (töölepingud, töösisekorraeeskirjad, ametijuhendid, kollektiivlepingud, tööohutusnõuded, distsiplinaarvastutusega seonduv jms). Lisaks esindame kliente Tööinspektsioonis, töövaidluskomisjonides ja kohtus. Meie büroo töötaja annab tööõigusalaseid loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis.

Haldusõigus ja reguleeritud valdkonnad

Esindame kliente riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, vaidemenetlustes ja koostame nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente. Oleme lisaks nõustanud ja esindanud arvukalt kohalikke omavalituse üksusi ja riigiorganeid erinevatel haldusõiguslike teemadel ja vaidlustes. Meil on kogemus riigi ja kohalike omavalitsuse vaidluste lahendamisel ning avaliku teenistuse valdkonnas. Samuti on meil kogemus riigivastutuse teemadega tegelemisel kui ka vaidluste lahendamisel, mis pärinevad maareformi ja erastamise aegadest. Oleme regulatiivsetes küsimustes nõustanud näiteks mitmeid tuuleenergia ettevõtjaid, ravimifirmasid ja jäätmeettevõtjaid. Lisaks oleme esindanud erinevaid välisinvestoreid suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsusega.

Majanduskaristusõigus

Nõustame äriühinguid ning nende juhtorganeid seoses majanduskaristusõigusega. Oleme edukalt kaitsnud kliente maksusüütegudes kui ka nõustanud juhatuse liikme vastutust puuduvate teemade raames. Majanduskaristusõiguse laienemise tulemusena võib tänapäeva keerulise äritegemise raames kergesti rikkuda erinevate õigusvaldkondade, nt riigihanke-, maksu-, konkurentsi-, intellektuaalomandi õiguse norme, pannes sellega mõnikord endalegi teadvustamata toime süüteo. Esindame oma kliente nii väärteo- kui ka kriminaalmenetluses ning koostame kuriteokaebusi ja esindame kannatanuid kahjude väljamõistmisel.

Riigihankeõigus

Nõustame hankijaid hanketingimuste koostamisel ja pakkujaid pakkumiste koostamisel ning vaidlustamise küsimustes. Esindame klienti Riigihangete vaidluskomisjonis kui kohtutes.

Kindlustusõigus

Nõustame nii kindlustusvõtjaid kui kindlustusandjaid lepingute koostamisel ning esindame kohtus. Abistame kliente kindlustuse ja edasikindlustuse erinevates valdkondades, näiteks nagu liikluskindlustus, ehituskindlustus, vastutuskindlustus, ravikindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus jne.

Konkurentsiõigus

Nõustame kliente konkurentsiõiguse küsimustes, mis puudutavad eeskätt turusituatsiooni, turguvalitseva ettevõtja ja eriõiguste õiguslikku määratlemist ning kõlvatut konkurentsi. Nõustame ettevõtteid ühisettevõtte loomisel, koondumistel ning omandamistehingutes. Koostame Teie õiguste kaitseks vajalikke kaebusi ja avaldusi ning esindame Teid Konkurentsiametis.